فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCAB98C3800GCAB98C3800 4 10,250,100 2,850,000 2,400,000 2,400,000 2,850,000 70 -2 16942 2,562,525 -12.204 2019/10/12 2019/11/17 7,850,100 10,250,100 2,400,000 0 3 4 1 0 2,918,750
GCAB98C4000GCAB98C4000 54 37,806,100 700,200 700,000 700,000 700,200 65 46 16742 700,113 -39.120 2019/10/12 2019/11/17 34,306,100 37,806,100 3,500,000 0 49 54 5 0 1,150,000
GCAB98C4200GCAB98C4200 8 1,350,000 200,000 150,000 150,000 200,000 133 -1 341121 168,750 -88.216 2019/10/12 2019/11/17 600,000 1,350,000 750,000 0 3 8 5 0 1,432,040
GCAB98P3800GCAB98P3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 846,656 4.335 2019/10/12 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 811,472
GCAB98P4000GCAB98P4000 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 1,625,977 4.674 2019/10/12 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,553,361
GCAB98P4200GCAB98P4200 2 3,600,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 18 0 9711 1,800,000 -31.033 2019/10/12 2019/11/17 3,600,000 0 0 3,600,000 2 0 0 2 2,609,954
SFAB98C08SFAB98C08 79 56,111,000 8,500 4,000 6,970 4,000 70 60 124410 7,103 4.794 2019/10/12 2019/11/03 56,111,000 52,111,000 0 4,000,000 79 74 0 5 6,778
SFAB98C09SFAB98C09 10 1,374,000 1,400 1,330 1,400 1,330 150 5 231014 1,374 78.673 2019/10/12 2019/11/03 1,374,000 1,374,000 0 0 10 10 0 0 769
SFAB98C10SFAB98C10 10 756,000 770 700 770 700 250 6 18913 756 -1.818 2019/10/12 2019/11/03 756,000 756,000 0 0 10 10 0 0 770
SFAB98P10SFAB98P10 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 17,161 1.634 2019/10/12 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 16,885
SFAB98P09SFAB98P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 7,974 1.800 2019/10/12 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 7,833
SFAB98P08SFAB98P08 2 800,000 4,000 4,000 4,000 4,000 2 0 2211 4,000 119.538 2019/10/12 2019/11/03 800,000 0 0 800,000 2 0 0 2 1,822
GCAB98C3800GCAB98C3800 0 0 0 0 0 0 70 0 16900 2,562,525 0 2019/10/13 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 2,562,525
GCAB98C4000GCAB98C4000 0 0 0 0 0 0 65 0 16700 700,113 0 2019/10/13 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 700,113
GCAB98C4200GCAB98C4200 10 7,399,900 850,000 650,000 650,000 799,900 143 10 341113 739,990 338.512 2019/10/13 2019/11/17 0 7,399,900 7,399,900 0 0 10 10 0 168,750
GCAB98P3800GCAB98P3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 831,592 -1.779 2019/10/13 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 846,656
GCAB98P4000GCAB98P4000 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 1,611,136 -0.912 2019/10/13 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,625,977
GCAB98P4200GCAB98P4200 0 0 0 0 0 0 18 0 9700 1,800,000 0 2019/10/13 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000
SFAB98C08SFAB98C08 36 14,146,000 5,500 3,000 5,500 5,000 50 -20 13492 3,929 -44.685 2019/10/13 2019/11/03 9,896,000 14,146,000 4,250,000 0 26 36 10 0 7,103
SFAB98C09SFAB98C09 0 0 0 0 0 0 150 0 231000 1,374 0 2019/10/13 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 1,374
SFAB98C10SFAB98C10 0 0 0 0 0 0 250 0 18900 756 0 2019/10/13 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 756
SFAB98P10SFAB98P10 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 17,210 0.285 2019/10/13 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 17,161
SFAB98P09SFAB98P09 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 7,971 -0.037 2019/10/13 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 7,974
SFAB98P08SFAB98P08 0 0 0 0 0 0 2 0 2200 4,000 0 2019/10/13 2019/11/03 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000
GCAB98C3800GCAB98C3800 19 42,194,500 2,566,600 1,900,000 2,050,000 2,566,600 70 0 19983 2,220,763 -13.336 2019/10/14 2019/11/17 42,194,500 42,194,500 0 0 19 19 0 0 2,562,525
GCAB98C4000GCAB98C4000 2 1,250,000 650,000 600,000 600,000 650,000 66 1 18722 625,000 -10.728 2019/10/14 2019/11/17 1,250,000 1,250,000 0 0 2 2 0 0 700,113
GCAB98C4200GCAB98C4200 0 0 0 0 0 0 143 0 341100 739,990 0 2019/10/14 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 739,990
GCAB98P3800GCAB98P3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 797,155 -4.141 2019/10/14 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 831,592
GCAB98P4000GCAB98P4000 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 1,584,364 -1.661 2019/10/14 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,611,136
GCAB98P4200GCAB98P4200 0 0 0 0 0 0 18 0 9700 1,800,000 0 2019/10/14 2019/11/17 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000
123
Last Update:: 10/17/2019 7:17:08 PM

Friday, October 18, 2019 22:58

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

Head Office and Trading Floor
Address:No.351, Taleghani Ave., Tehran, Iran
Zip Code: 1593649313
Phone: +98 21 8564 1022 - 1028 -1029
Fax: +98 21 88383000
E-mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS