فارسی  
 

Option Trading Statistics

Symbol From To
Option Type Items Per Page

ContractDescriptionVolumeValueHighestLowestLast TradedPrimaryOpen InterestsChange Open InterestNumber of Active CustomersNumber of Active BrokersNumber of BuyersSettlement PriceClosing PriceClosing Price Change PercentDateAction DateReal Customers Trades Value (Buy)(IRR)Real Customers Trades Value (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Value (Cell)(IRR)Real Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Real Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Buy)(IRR)Institutional Customers Trades Volume (Sell)(IRR)Last Day Closing Price
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 14,382,974 12.157 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 12,823,874
GCDY97C2800GCDY97C2800 0 0 0 0 0 0 5 0 5400 13,431,953 12.965 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 11,890,294
GCDY97C2900GCDY97C2900 3 37,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 14 0 11611 12,500,000 4.166 2018/12/08 2019/01/14 37,500,000 37,500,000 0 0 3 3 0 0 12,000,000
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 34,615 -48.715 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 67,496
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 8 0 7500 58,017 -46.268 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 107,975
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 6 0 8300 93,083 -43.893 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 165,904
GCDY97C3000GCDY97C3000 0 0 0 0 0 0 4 0 5300 11,568,652 14.768 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 10,080,021
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 143,561 -41.598 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 245,817
GCDY97C3200GCDY97C3200 0 0 0 0 0 0 1 0 2100 9,784,056 16.801 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 8,376,658
GCDY97P3200GCDY97P3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 307,811 -37.254 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 490,568
GCDY97C3400GCDY97C3400 0 0 0 0 0 0 20 0 10300 8,113,986 19.029 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 6,816,782
GCDY97P3400GCDY97P3400 0 0 0 0 0 0 1 0 2200 586,586 -33.252 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 878,808
GCDY97C3500GCDY97C3500 0 0 0 0 0 0 41 0 14700 7,332,790 20.202 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 6,100,368
GCDY97P3500GCDY97P3500 0 0 0 0 0 0 8 0 6400 779,813 -31.381 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 1,136,451
GCDY97C3600GCDY97C3600 2 11,500,000 5,800,000 5,700,000 5,800,000 5,700,000 108 1 411122 5,750,000 17.346 2018/12/08 2019/01/14 11,500,000 11,500,000 0 0 2 2 0 0 4,900,000
GCDY97P3600GCDY97P3600 0 0 0 0 0 0 144 0 30800 1,750,000 0 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 1,750,000
GCDY97C4000GCDY97C4000 5 18,290,000 3,790,000 3,600,000 3,600,000 3,790,000 220 0 441323 3,658,000 -3.595 2018/12/08 2019/01/14 18,290,000 18,290,000 0 0 5 5 0 0 3,794,422
GCDY97P4000GCDY97P4000 1 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 44 0 16811 1,690,000 -29.583 2018/12/08 2019/01/14 1,690,000 1,690,000 0 0 1 1 0 0 2,400,000
GCDY97C4400GCDY97C4400 13 26,329,700 2,150,000 1,850,000 2,000,000 2,099,700 577 0 691246 2,025,362 -0.380 2018/12/08 2019/01/14 26,329,700 26,329,700 0 0 13 13 0 0 2,033,100
GCDY97P4400GCDY97P4400 0 0 0 0 0 0 16 0 11400 4,558,832 -18.671 2018/12/08 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 5,605,455
GCDY97C2700GCDY97C2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 13,167,004 -8.454 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 14,382,974
GCDY97C2800GCDY97C2800 3 37,500,000 12,750,000 12,000,000 12,000,000 12,750,000 8 3 7411 12,500,000 -6.938 2018/12/09 2019/01/14 37,500,000 37,500,000 0 0 3 3 0 0 13,431,953
GCDY97C2900GCDY97C2900 7 81,750,000 12,000,000 11,000,000 11,000,000 12,000,000 19 5 11611 11,678,571 -6.571 2018/12/09 2019/01/14 81,750,000 81,750,000 0 0 7 7 0 0 12,500,000
GCDY97P2700GCDY97P2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 48,665 40.589 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 34,615
GCDY97P2800GCDY97P2800 0 0 0 0 0 0 8 0 7500 80,414 38.604 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 58,017
GCDY97P2900GCDY97P2900 0 0 0 0 0 0 6 0 8300 127,225 36.679 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 93,083
GCDY97C3000GCDY97C3000 2 20,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 4 0 5211 10,000,000 -13.559 2018/12/09 2019/01/14 20,000,000 20,000,000 0 0 2 2 0 0 11,568,652
GCDY97P3000GCDY97P3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 193,547 34.818 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 143,561
GCDY97C3200GCDY97C3200 0 0 0 0 0 0 1 0 2100 8,641,471 -11.678 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 9,784,056
GCDY97P3200GCDY97P3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0000 404,144 31.296 2018/12/09 2019/01/14 0 0 0 0 0 0 0 0 307,811
1234
Last Update:: 12/15/2018 6:00:06 AM

Saturday, December 15, 2018 14:23

Quick Links

  Market Information

  Watches   Contact Us

         Contact us

         Business Calendar

         Export Trading Floor

         Rules & Regulations

        Offer Notices

        Futures Contracts

        Spot Market Info

        Futures Contracts

        Spot Market

 

  RSS

No. 351, Taleghani St, Vali Asr St, Tehran, Iran.

 E-Mail: international@ime.co.ir

 

All rights reserved by Iran Mercantile Exchange, 2016

Home|News|About us|Contact us|RSS